Основи інклюзивної освіти: підручник 

Узагальнено основні положення, пов’язані зі становленням і розвитком нового напрямку сучасної педагогічної науки і практики – інклюзивної освіти.
Висвітлено концептуальні підходи до освіти людей з особливими потребами, окреслено ключові позиції та поняттєво-термінологічні визначення, історичні етапи становлення інклюзивної освіти, описано найкращий зарубіжний досвід її орга­нізації, акцентовано на духовно-моральному вимірі такого навчання. Особ­ливу увагу приділено суча­сному стану розвитку інклюзивної освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки як країні, де започаткована й активно розвивається інклюзивна форма навчання. Розкрито особливості діяльності педагога в інклю­зивному освітньому середовищі з наголошенням на інноваційних підходах. Вказано на проб­леми інклюзивної моделі навчання та шляхи їхнього подолання. Запропоновано навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи інклюзивної освіти»: навчальну програму, питання для обговорення та рефлексії, завдання для самостійної роботи, тестові завдання для контролю, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань, список рекомендованої лі­тератури.
Призначається для студентів, викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Може бути корисним для фахівців-практиків у сфері соціальної педагогіки, соціальної роботи, громадських діячів, волонтерів.
Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник / Марія Швед. – Львів: Український католицький університет, 2015. – 360 с. ІSBN 978-966-2778-31-1